Skatthlutfall í staðgreiðslu er
36,94% af tekjum 0 – 834.707 kr.
46,24% af tekjum yfir 834.707 kr.
Skatthlutfall barna, þ.e. þeirra sem fædd eru 2002 eða síðar, er 6% (4% tekjuskattur, 2% útsvar) af tekjum umfram frítekjumark barna sem er 180.000 kr.

Persónuafsláttur
er 634.880 kr. á ári, eða 52.907 kr. á mánuði.
Heimilt er að nýta allan (100%) ónýttan persónuafslátt maka á árinu 2017.

Einn mánuður kr. 52.907
Hálfur mánuður kr. 26.453
Fjórtán dagar kr. 24.352
 Ein vika kr. 12.176

Ef launatímabil er annað en að ofan greinir skal ákvarða persónuafslátt þannig:
634.880 / 365 x dagafjöldi launatímabils

Frádráttarbært iðgjald í lífeyrissjóð
Lífeyrisiðgjald sem halda má utan staðgreiðslu er 4% af launum eða reiknuðu endurgjaldi. Heimilt er að auki að færa til frádráttar allt að 4% vegna iðgjalda samkvæmt samningi um viðbótartryggingavernd, enda séu iðgjöld greidd reglulega til aðila sem falla undir 3. mgr. 8. gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Tryggingagjald er 6,85 % frá 1. júlí 2016 (var 7,35%)

Sérstök trygging (0,65%) bætist við vegna launa sjómanna á fiskiskipum.
Sundurliðun:

– Almennt tryggingagjald  5,40%
– Atvinnutryggingagjald  1,35%
– Gjald í Ábyrgðasjóð launa vegna gjaldþrota  0,05%
– Markaðsgjald  0,05%
Samtals til staðgreiðslu 6,85%
– Viðbót vegna slysatryggingar sjómanna á fiskiskipum  0,65%
Samtals af launum sjómanna 7,50%

Fjársýsluskattur er 5,5%
Fjársýsluskattur er lagður á fjármálafyrirtæki, verðbréfafyrirtæki og tryggingafélög auk Íbúðalánasjóðs. Skatthlutfallið er 5,5% og skattstofninn eru allar tegundir launa og þóknana. Skatturinn er greiddur mánaðarlega í staðgreiðslu.